PROGRAM KONGRESU

I. WIRTUALNY PANEL EKSPERTÓW

Problematyka forów dyskusyjnych Panelu:

1. Ład przestrzenny elementem dziedzictwa i tożsamości.

2. Ład przestrzenny – przywilej czy konstytucyjne prawo?

3. Oswajanie chaosu przestrzennego – bezradność czy pragmatyzm?

4. Przestrzeń społeczna w chaosie przestrzennym.

5. Polska przestrzeń – europejska przestrzeń.

 

II. WIRTUALNY PANEL URBANISTÓW

Problematyka forów dyskusyjnych Panelu:

1. Profesjonalizm urbanisty a odpowiedzialność za przestrzeń.

2. Walka z chaosem przestrzennym czy walka o ład przestrzenny?

3. Urbanista – Don Kichot czy kondotier XXI wieku?

4. Urbanista – klient czy partner samorządu lokalnego?

 

III. WIRTUALNY PANEL POLITYKÓW

Problematyka forów dyskusyjnych Panelu:

1. Polityka przestrzenna czy upolitycznienie planowania przestrzennego?

2. „Kadencyjność” przestrzeni – dziejowa konieczność czy słabość systemu?

3. Europejskie polityki architektoniczne a polska polityka dot. przestrzeni i architektury – świadomy wybór czy europejski „przymus”?

 

IV. WIRTUALNY PANEL SAMORZĄDOWCÓW

Problematyka forów dyskusyjnych Panelu:

1. Ład przestrzenny a zadania własne samorządu.

2. Zarządzanie chaosem przestrzennym czy chaos zarządzania?

3. Szczegółowość i inercja planów miejscowych a potrzeby elastycznego zarządzania przestrzenią i majątkiem gminy.

 

V. WIRTUALNY PANEL INWESTORÓW

Problematyka forów dyskusyjnych Panelu:

1. Ekonomia chaosu – ekonomia ładu przestrzennego.

2. Chaos przestrzenny – wszystko na sprzedaż?

3. Planowanie przestrzenne – bariera inwestycyjna czy narzędzie zarządzania ryzykiem?

 

VI. WIRTUALNY PANEL SPOŁECZNY

Problematyka forów dyskusyjnych Panelu:

1. Ład przestrzenny – estetyka czy jakość życia?

2. Partycypacja społeczna czy planistyczny monolog ekspertów?

3. Moderowanie konfliktów w procesie planistycznym – polski (planowany) moderator czy angielski planning officer?  

__________________________________________________________________________________________________

Twórcy portalu kontrurbanista.webnode.com zapraszają do udziału w I Wirtualnym Kongresie Ładu Przestrzennego, który rozpocznie się 22 maja 2010 r.


Celem głównym Kongresu – którego hasłem przewodnim jest „Ład przestrzenny elementem dziedzictwa i tożsamości” – jest przywrócenie do społecznej świadomości marginalizowanej dzisiaj tezy, że destrukcja i dewastacja przestrzeni jest także niszczeniem dziedzictwa definiującego naszą indywidualną i społeczną tożsamość.


Na aktualny stan polskiej przestrzeni składa się jej powszechna dezintegracja oraz narastający chaos przestrzenny, przy jednoczesnej bezsilności instytucjonalnej państwa, bierności środowisk zawodowych i nieskuteczności obowiązującego prawa.


Stan ten wymaga niezwłocznego podjęcia publicznej debaty – otwartej, rzetelnej, odpolitycznionej, nie ograniczonej czasowo i organizacyjnie.


Organizatorzy wyrażają nadzieję, że taka formuła pozwoli na zabranie głosu wszystkim zainteresowanym kondycją naszej przestrzeni, natomiast wyrażone w debacie opinie, uwagi, postulaty i wnioski będą mogły stanowić istotny składnik przyszłego konsensusu w zakresie rozwiązań instytucjonalno-prawnych służących przywróceniu i skutecznej ochronie ładu przestrzennego.


Miejscem optymalnym dla skuteczności proponowanej formuły dyskusji jest przestrzeń wirtualna, dlatego też twórcy portalu kontrurbanista.webnode.com, dla rozpoczęcia debaty o kondycji polskiej przestrzeni udostępniają swoją stronę internetową, kierując się maksymą dimidium facti, qui coepit, habet (połowę dzieła wykonał, kto je rozpoczął).


Do udziału w Kongresie zapraszamy wszystkich, którzy nie godzą się na destrukcję polskiej przestrzeni.


Zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy – często wbrew własnej woli – tkwią w chaosie tej przestrzeni; przede wszystkim jednak do mających potencjalny lub realny wpływ na jej jakość: środowisk akademickich związanych z planowaniem przestrzennym, prawników i teoretyków planowania przestrzennego, urbanistów i ekspertów planowania przestrzennego, polityków, pracowników władz samorządowych i inwestorów.
 

W ramach Kongresu przewidziano wirtualne panele dyskusyjne: ekspertów, urbanistów, polityków, samorządowców, inwestorów oraz panel społeczny.

Oprócz udziału w dyskusjach na forach poszczególnych Paneli formuła Kongresu przewiduje  także  możliwość wypowiedzi w formie autorskich referatów, które można przesyłać (wyłącznie w formie elektronicznej) na adres: wirtualnykongres@gmail.com.

Przesłane referaty – objętości maksymalnie do 6000 znaków z podaniem autora i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na publikację na kongresowym portalu – zostaną umieszczone w zakładkach tematycznych Paneli. 

Wyszukiwanie

POLSKA PRZESTRZEŃ AD 2010

/album/polska%20przestrze%c5%84/p1060219-jpg/